Name: CCDC 2204125: Experimental Crystal Structure Determination

Description: Yujie Ma, Xue Han⊗, Shaojun Xu, Zhe Li, Wanpeng Lu, Bing An, Daniel Lee, Sarayute Chansai, Alena M. Sheveleva, Zi Wang, Yinlin Chen, Jiangnan Li, Weiyao Li, Rongsheng Cai, Ivan da Silva, Yongqiang Cheng, Luke L. Daemen, Floriana Tuna, Eric J. L. McInnes, Lewis Hughes, Pascal Manuel, Anibal J. Ramirez-Cuesta, Sarah J. Haigh, Christopher Hardacre, Martin Schröder, Sihai Yang⧫ CCDC 2204125: Experimental Crystal Structure Determination, 2023, DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc2czktr

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc2czktr

Location: https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/Search?Ccdcid=2204125

Resository: https://www.ccdc.cam.ac.uk

Start date: 2023-05-06 00:00:00 UTC

End date:

Related Article: Direct Conversion of Methane to Ethylene and Acetylene over an Iron-Based Metal–Organic Framework

Back